Tags

Related Posts

Share This

Иван Петков пита кмета за питейните заведения под блоковете

27.07.2016

Иван Петков пита кмета за питейните заведения под блоковете

Общинският съветник от БСП Иван Петков ще пита пловдивския кмет за питейните

заведения, които се намира под жилищните блоково. Повод за питането са постъпили в

приемната му оплаквания от граждани за висок шум от обектите. В изложението си

Петков се позова на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и

други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на

община Пловдив. „Член 11, т.10 , на същата наредба казва, че не се допуска

одобряването на схеми и издаването на разрешения за разполагане на маси за открито

сервиране, хладилни витрини и други такива в прилежащи площи на съществуващи

сгради, определени по смисъла на приложение №1 към чл.21 от Наредба №7/2003 г. за

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени

зони(ПНУОВТУЗ), без положително решение на Общото събрание на етажната

собственост”, изтъква съветникът социалист. По думите му спазването на това

изискване значително би улеснило живота на пловдивчани, особено в летните месеци, и

би намалило оплакванията от работата на търговските обекти. През изминалите

седмици в медиите бе публикувана информация за извършени проверки от служители

на инспектората по повод оплаквания за шум от питейни заведения. Според Иван

Петков тези мерки са добри и в защита на гражданите. В тази връзка той настоява за

информация колко проверки на търговски заведения за работно време и наднормен

шум са извършени от служители на инспектората за периода от 01.04.2016г до сега и

какво е констатирано. Той поставя и още няколко въпроса към кмета по темата: имат ли

правомощия районните кметства да извършват проверки на своята територия или

разчитат само на инспектората; как се прилагат изискванията на чл.11, т.10 от

наредбата за разполагане на преместваеми съоръжения; валиден ли е този текст за

целия град и за всички сгради ли се отнася или има вратички за някой заведения да

бъдат регистрирани по други членове; задължително ли се изисква от районните

администрации да има съгласие от Общото събрание на етажната собственост, преди да

бъдат одобрени схеми и преди да бъдат издадени разрешения; има ли откази от

районните администрации, да се съобразят с решения на Общото събрание на етажната

собственост?

Пресцентър на БСП – Пловдив