Tags

Related Posts

Share This

Мариана Бояджиева: Необходима е ежедневна грижа за развитието на образованието, науката и културата, за възраждането на духа на България

 

Декларация на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛАГРИЯ представена от народният

представител Мариана Бояджиева

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

image

В навечерието сме на най – българския празник – 24 май – Ден на славянската

писменост, на българската просвета и култура, празник, който идва от душата на българския

народ.

На този ден отдаваме почит и благодарим на българските учители и преподаватели,

на учените, на читалищните дейци, на създателите на изкуството и културата, на творците,

на всички будители и пазители на словото и книжовността.

Със създаването на славянската азбука от светите братя Кирил и Методий и с

всеотдайната дейност на техните ученици и последователи, през ІХ век, от българската

държава и от българите започва историческият път на новата цивилизация. България е в

сърцевината на модерна Европа. Средновековна България излъчва културно и книжовно

достолепие, наред с най-значимите тогавашни държави на европейския континент.

Благодарение на българската азбука, на кирилицата, България е в историята и във времето

и винаги ще я има, защото освен нас, на кирилица пишат още 270 милиона души. Това е

огромният принос на нашия народ към световната цивилизация. Българската азбука е

призната за третата официална азбука в Европейския съюз, а българският език – за един от

официалните езици на Европа. Днес е необходима нашата ежедневна грижа за развитието

на образованието, науката и културата, за възраждането на духа на България. Това е

нашата отговорност пред бъдещето.

Всеизвестен факт е, че най перспективни инвестиции са тези, вложени в развитието

на образованието и на научните изследвания. А в България висшите училища, научните

организации и културните институции се борят не за своето развитие, а за своето

оцеляване. Министър-председателят на Република България често говори за модернизация

на страната, но има предвид главно строителството. А истинската модернизация минава

през науката и през достъпно, качествено образование. Това може да направи българите

конкурентноспособни.

Средствата за държавните и общинските училища трябва да са не по-малко от

4% от БВП

 

Ние от парламентарната група "БСП Лява България" заявяваме, че вместо

намаляване на парите за образование и наука, нашата алтернатива е да се осигурят

достатъчно средства – в размер на не по-малко от 4 % от брутния вътрешен продукт,

насочени само към държавните и общински общообразователни и висши училища и

университети. Българското образование има доказани традиции и те са най-ценният опит,

Българска Социалистическа Партия

БСП Лява България

П Р Е С Ц Е Н Т Ъ Р

гр.София, ул.“Позитано” 20 тел/факс 8107234 e-mail: bsppress@bsp.bg

който държавата трябва да пази и развива. Отново ще повторим, че реформите, очаквани в

сферата на образованието от обществото, трябваше да се реализират с консенсус, с

истинското участие на обществеността. Но в новия Закон за предучилищно и училищно

образование вие, дами и господа управляващи, не приехте нито едно от съществените

разумни предложения, касаещи развитието на образованието.

Трябва да спрем разрушаването на единството на образователната система

Законодателните решения за финансиране на частните училища, за самостоятелното

образование, за закриването на помощните училища, за безконтролна автономия, за

прехвърлянето на отговорностите към общините, без за това да е осигурен необходим

ресурс и т.н., носят риск за образованието на българските деца. Разрушава се единството

на образователната система. Ще бъде ограничен достъпа до качествено образование за все

повече бедни деца. Ние се противопоставяме на това. На опитите ви да бъде подменен

обществения характер на българското образование, да бъдат ограничени възможностите на

младите хора да получават и развиват знанията си, независимо от имущественото си

състояние и от местоживеенето си.

Много въпроси поставя и прилагането на новия закон за образование. Два месеца

преди влизането му в сила на обществото продължават да не са известни голямата част от

държавните образователни стандарти, чрез които той ще действа. Буря от обществено

недоволство предизвикаха новите учебни програми. Стигна се до "иновативното" решение

учениците в първи и пети клас да учат по нови програми, но без нови учебници. (Успокояват

ни, че учителите ще се справят с това обстоятелство. Но никой не се сеща за учениците и не

казва дали те ще се справят без учебници). Очакват ни още, и още проблеми, и всичките – за

сметка на учениците и учителите. Ето защо, ние от БСП лява България внесохме

законопроект и настояваме да се отложи влизането в сила на новия закон с една година,

което поне ще намали риска от грешки и тежки последствия за българската образователна

система.

Тревожен сигнал е растящата неграмотност и социалното изключване на децата

и учениците

Изключително тревожен сигнал е растящата неграмотност и социалното изключване

на децата и учениците. Делът на преждевременно напусналите образователната система

деца и младежи у нас е 12.9 %. Докато в Европейския съюз има устойчива тенденция за

намаляване на този показател у нас след 2011 г. се отчита влошаване. А намаляването на

отпадащите от училище е основен индикатор в Стратегия „Европа 2020“. Националната цел

е до 2020 г. той да се понижи до 11 % във възрастовата група 18-24 години. Няма да можем

да я постигнем реално. Виждаме, че още от сега правителството показва неспособността си

и недостиг на воля за постигане на задължителните общоевропейски стандарти. Това

проличава и в последователните действия на правителството за "устойчиво" намаление на

средствата за образование с по 0.1 % годишно. Едновременно с това, управляващите

решиха така намалените средства да се насочват и към частните училища, които формират

търговска печалба. Ако на някого изреждането на цифри изглежда дребнаво, ще кажа, че за

Българска Социалистическа Партия

БСП Лява България

П Р Е С Ц Е Н Т Ъ Р

гр.София, ул.“Позитано” 20 тел/факс 8107234 e-mail: bsppress@bsp.bg

да осигурят комфорт за себе си и на хората около себе си, управляващите ще жертват

шансовете за развитие на поне 6-7 хиляди български деца. Това какъв шанс за бъдеще на

нацията ни е?

И през втория си мандат това правителство унижава българските учени

И през втория си мандат това правителство унижава българските учени със заплати

на равнището на минималните, с орязани бюджети за Българска академия на науките и на

научните институти. И глътката въздух, която може да даде възможности за развитие на

научната общност в България чрез оперативната програма „Наука и образование за

интелигентен растеж“ и чрез фонд „Научни изследвания“, катастрофира в бюрокрацията на

Министерството на образованието и науката. Обръщаме се към българските учени с призив

да пазят достойнството си, постигнатите резултати, да не спират да търсят истината и най-

доброто за своята реализация, въпреки срещаните трудности. Защото от това зависи

прогреса на обществото.

БСП предлага активни решения в сферата на духовното развитие и културата, за

да се спре задълбочаващата се криза на духа

БСП лява България търси и предлага активни решения и в сферата на духовното

развитие и културата, защото в българското общество се задълбочава и кризата на духа.

85% от съвременните българи трудно достигат до актуалните, ярки постижения на

националната и световната култура – главно поради бедност. Преграден е достъпът до

култура и творчество. Ние сме за подобряване на политиката по доходите, за

последователно увеличаване на средната работна заплата и в творческите институти.

Подкрепяме необходимостта от приемане и въвеждане в изпълнение на Национална

стратегия за развитие на изкуствата, на културата и творчеството, на културното наследство

в България в периода 2016-2020 г. Тази стратегия трябва да регламентира  плавно

нарастване на средствата от брутния вътрешен продукт за функция „Култура“ в държавния

бюджет от 0.6 % през 2016 г. на 1 % през 2020 г. Това ще осигури както постигане на високи

критерии в творческите направления, така и правото на достъп до култура на всеки

български гражданин, в т.ч. – и в най-отдалечените места.

Ние, българите, продължаваме да насищаме с положителна енергия празника на

светите братя Кирил и Методий и въздаваме заслужено своето признание на всички,

посветили живота си на развитието на нашата култура, образование и наука. Българската

социалистическа партия от създаването си преди 125 години до днес осъзнава и цени

приноса на будителите на България.

Честит да е празника на всички, които със словото и българската писменост, със своя

труд и творчество  продължават делото на Кирил и Методий! Да живее България!

20.05.2016 г.

гр. София